Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Bravolaw là công ty chuyên tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu bạn đang có ý định và muốn thay đổi cổ đông sáng lập công ty nhưng lại vướng mắc về các thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí!

Bài viết mới:

Hiểu về cổ đông sáng lập công ty

Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia vào quá trình xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. Các cổ đông sáng lập của công ty phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất là 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thực hiện thanh toán đủ số vốn đã đăng ký mua cổ phần trong thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chỉ có những tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập của công ty mới được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có thời gian hiệu lực trong 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông như bình thường.

Theo quy định tại Điều số 51, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập của công ty trong trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua và trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần. Cụ thể trong các trường hợp sau đây:

Thay đổi do có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua

Trong trường hợp này, công ty sẽ gửi Thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký thành lập. Với nội dung Thông báo bao gồm:

  1. Tên, mã số của doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  2. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số trên thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân không thực hiện cam kết góp vốn và phần vốn chưa góp của cổ đông đó theo Điều 3 Khoản 84 của Luật doanh nghiệp;

  3. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức hoặc họ, tên, số trên thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân là người nhận góp bù và phần vốn góp sau khi góp bù;

  4. Họ, tên, số trên thể căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện đúng cam kết góp vốn như đã đăng ký; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, bản sao có công chứng hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện được ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với tổ chức hoặc thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân là người nhận góp bù.

Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải được ghi rõ những nội dung sửa đổi trong Điều lệ của công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập cho công ty.

Thay đổi trong trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần

Trường hợp này công ty tiến hành gửi Thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký thành lập. Với nội dung Thông báo bao gồm:

  1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  2. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số trên thể căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, phần vốn góp của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng;

  3. Họ, tên, số trên thể căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo này phải có: quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cổ đông sáng lập; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thực hiện thay đổi; hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng.

Bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện được ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là cá nhân. Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi vào Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi lại giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập cho công ty.

Trên đây là một số thông tin pháp lý liên quan đến thay đổi cổ đông công ty mà Bravolaw muốn chia sẻ tới bạn.