Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả
Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan gửi cục bản quyền tác giả

Bravolaw xin cung cấp cho bạn mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả để bạn tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

KÍNH GỬI: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1. Người nộp tờ khai đăng ký

Họ và tên/Tên tổ chức……………………………………………………………………………………………………………………………

Là: (1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm…………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:……………………….ngày cấp:……………………..tại:………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày………tháng……….năm……………tại:………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………..Fax:………………………………Email:………………………………………………………….

Nộp đơn Đăng ký quyền tác giả cho: (2)…………………………………………………………………………………………………….

2. Tác phẩm đăng ký

Tên tác phẩm:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Loại hình: (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày hoàn thành tác phẩm:…………………………………………………………………………………………………………………….

Công bố/chưa công bố: (4)……………………………….ngày………tháng………năm………………………………………………..

Hình thức công bố: (5)…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ……………………………………….Nước…………………………………………………………………

Nội dung chính của tác phẩm: (6):……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tác giả (7)

Họ và tên tác giả:………………………………………………………..Nữ/Nam…………………………………………………………….

Bút danh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……….. tháng…………. năm…………….tại:……………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:………………………..ngày cấp………………………tại:……………………………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………. Fax:……………………………………Email:……………………………………………………

4. Chủ sở hữu quyền tác giả (8)

Họ và tên/ Tên tổ chức………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……….. tháng…………. năm………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:………………………..ngày cấp………………………tại:…………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………..

Cấp ngày………….tháng…………năm…………….tại:……………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………….Fax:………………………………..Email:……………………………………………………………..

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: (9)…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………….., ngày……. tháng…….năm……..

Người nộp tờ khai (10)

Hướng dẫn ghi thông tin trên tờ khai đăng ký quyền tác giả

1.       Ghi rõ người nộp tờ khai là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người thừa kế, hoặc người được uỷ quyền.

2.       Ghi rõ nộp hồ sơ cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

3.       Ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình nào quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.

4.       Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày tháng năm công bố; nếu tác phẩm chưa công bố thì ghi “chưa công bố”.

5.       Ghi rõ hình thức phát hành bản sao tác phẩm như xuất bản, ghi âm, ghi hình..v.v.

6.       Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.

7.       Khai đầy đủ các thông tin về tác giả, các đồng tác giả (Tên gọi chính thức, bút danh, bí danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).

8.       Khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu quyền tác giả (Tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).

9.       Ghi rõ là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc người thừa kế.

10.   Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.

 

Tải về mẫu văn bản pháp luật
To khai dang ky ban quyen tac gia – Bravolaw