Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả
Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan gửi cục bản quyền tác giả

Mẫu MĐ-1: ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         ……, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Bộ Thương mại

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………………………………………..

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………..

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………………………….

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][1] số:…………………………………………………………

Do:…………………………………………………………..Cấp ngày:………./…………/………………………………………………..

Quốc tịch của thương nhân:…………………………………………………………………………………………………………………….

Vốn điều lệ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngành, nghề kinh doanh:………………………………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:……………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức nhượng quyền[2]:………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………….Fax: …………………………………………………………………………………………..

Email (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ [Việt Nam ra nước ngoài/nước ngoài vào Việt Nam][3]

[Địa điểm nhượng quyền:……………………………………………………….][4]

Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Kèm theo đơn:– …………….;– …………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 


[1] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp

[2] Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

[3] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp

[4] Ghi tên nước, vùng lãnh thổ nhượng quyền trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài

Tải về mẫu văn bản pháp luậtMẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại