Pháp lệnh quảng cáo Số 39/2001/PL-UBTVQH10

Điều kiện đối với quảng cáo cho hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ (Điều 15)

Quảng cáo hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng hoặc thuộc danh mục phải có chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Nếu bạn tự công bố tiêu chuẩn chất lượng thì phải có văn bản tự công bố. Nếu hàng hóa là đối tượng sở hữu trí tuệ thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ. (Mời bạn xem thêm: dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ)

Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo (Điều 23)

Quyền của người quảng cáo
– Được quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ của mình;
– Lựa chọn người kinh doanh, người phát hành dịch vụ quảng cáo, phương tiện và hình thức;
– Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo của mình;
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của người quảng cáo
– Quảng cáo phù hợp với nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Thực hiện các nghĩa vụ ký trong hợp đồng;
– Đảm bảo nội dung quảng cáo trung thực, chính xác;
– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh quảng cáo (Điều 24)

Quyền của người kinh doanh quảng cáo
– Lựa chọn hình thức và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ;
– Được cung cấp thông tin trung thực và chính xác về nội dung quảng cáo;
– Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ với sản phẩm quảng cáo;
– Hợp tác với cá nhân, tổ chức trong hoạt động quảng cáo;
– Tham gia hiệp hội quảng cáo trong và ngoài nước;
– Các quyền khác theo pháp luật.
Nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ
– Thực hiện đúng các quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Thực hiện đúng các quy định của pháp luật;
– Thực hiện các nghĩa vụ đã ký kết;
– Bồi thường thiệt hại do mình gây ra(nếu có);
– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật.