Danh sách văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VẢO PHÁP ĐIỂN

TRONG ĐỀ MỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tổng số văn bản: 84 văn bản

Bộ luật: 4 văn bản

Luật: 16

Pháp lệnh: 5

Nghị định: 24

Thông tư: 19

Quyết định: 14

Chỉ thị: 2

 

TT

Số văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi/Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BỘ LUẬT

   1

33/2005/QH11

14/06/2005

Bộ luật Dân sự (phần sở hữu trí tuệ)

01/01/2006

   2

15/1999/QH10

21/12/1999

Bộ luật Hình sự (phần sở hữu trí tuệ)

01/07/2000

   3

37/2009/QH12

19/06/2009

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (phần sở hữu trí tuệ)

01/01/2010

   4

19/2003/QH11

10/12/2003

Bộ luật Tố tụng Hình sự (khoản 1 Điều 105)

01/07/2004

LUẬT

   5

50/2005/QH11

29/11/2005

Luật Sở hữu trí tuệ

01/07/2006

   6

36/2009/QH12

19/06/2009

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

01/01/2010

   7

29/2001/QH10

29/06/2001

Luật Hải quan (Điều 58, Điều 59)

01/01/2002

   8

42/2005/QH11

14/6/2005

Luật Hải quan (sửa đổi) (Điều 57)

01/01/2006

   9

30/2004/QH11

3/12/2004

Luật Xuất bản (Điều 5, Điều 19)

01/07/2005

  10

12/2008/QH12

3/6/2008

Luật Xuất bản (sửa đổi) (khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 36, khoản 2 Điều 44)

01/01/2009

  11

36/2005/QH11

14/06/2005

Luật Thương mại (Điều 46, Điều 108, khoản 8 Điều 109, khoản 4 Điều 123, điểm c khoản 1 Điều 134, khoản 5 Điều 181, Khoản 4 Điều 287, khoản 5 Điều 289, khoản 5 Điều 320,

01/01/2006

  12

67/2006/QH11

29/06/2006

Luật Công nghệ thông tin (khoản 3 Điều 12, Điều 69)

01/01/2007

  13

80/2006/QH11

29/11/2006

Luật Chuyển giao công nghệ (khoản 2 Điều 16, khoản 3 Điều 17, khoản 1 Điều 42)

01/07/2007

  14

21/2008/QH12

13/11/2008

Luật Công nghệ cao (khoản 3 Điều 8, khoản 1 Điều 14)

01/07/2009

  15

59/2005/QH11

29/11/2005

Luật Đầu tư (Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 9, khoản 2 Điều 42)

01/07/2006

  16

26/2008/QH12

28/11/2008

Luật Thi hành án dân sự

01/07/2009

  17

20/2008/QH12

28/11/2008

Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội

01/07/2009

  18

62/2006/QH11

12/07/2006

Luật điện ảnh 2006 (Điều 7)

01/01/2007

  19

31/2009/QH12

29/06/2009

Luật điện ảnh 2009 (sửa đổi) (Điều 30)

01/10/2009

  20

60/2005/QH11

12/12/2005

Luật Doanh nghiệp (khoản 4 Điều 4 và Điều 89)

01/07/2006

PHÁP LỆNH

  21

44/2002/PL-UBTVQH10

2/7/2002

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

01/10/2002

  22

31/2007/PL-UBTVQH11

8/3/2007

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

21/03/2007

  23

04/2008/PL-UBTVQH12

2/4/2008

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi

01/08/2008

  24

39/2001/PL-UBTVQH10

16/11/2001

Pháp lệnh quảng cáo (điểm a khoản 1 Điều 15, điểm c khoản 1 Điều 23; điểm c khoản 1 Điều 24)

01/05/2002

  25

31/2000/PL-UBTVQH10

28/12/2000

Pháp lệnh thư viện 2000(Điều 23)

01/04/2001

NGHỊ ĐỊNH

Trước khi Luật Sở hữu trí tuệ ban hành

  26

57/2005/NĐ-CP

27/4/2005

Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng đã được sửa đổi bằng Nghị định 172/2007/NĐ-CP

18/05/2005

  27

116/2005/NĐ-CP

15/9/2005

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

10/10/2005

  28

120/2005/NĐ-CP

30/9/2005

Nghị định xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (điểm đ, khoản 4 Điều 4, khoản 1 Điều 13, điểm e khoản 1 và điểm b khoản 4 Điều 20, Điều 30, Điều 45 điểm đ khoản 4).

25/10/2005

Sau khi Luật sở hữu trí tuệ ban hành

  29 100/2006/NĐ-CP

21/9/2006

Nghị định số  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

17/10/2006

  30 103/2006/NĐ-CP

22/9/2006

Nghị định  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

21/10/2006

  31 105/2006/NĐ-CP

22/9/2006

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

21/10/2006

  32

172/2007/NĐ-CP

28/11/2007

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

20/12/2007

  33 133/2008/NĐ-CP

31/12/2008

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ (khoản 1 Điều 13)

02/02/2009

  34

47/2009/NĐ-CP

13/5/2009

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

30/06/2009

  35

49/2009/NĐ-CP

21/5/2009

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ (điểm b khoản 1 Điều 8, )

31/07/2009

  36

35/2006/NĐ-CP

31/3/2006

Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (khoản 2 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 19)

26/04/2006

  37

89/2006/NĐ-CP

3/9/2006

Nghị định về nhãn hàng hóa (Đ12)

13/03/2007

  38

06/2008/NĐ-CP

16/01/2008

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại (điểm c khoản 8 Điều 3, Điều 28, điểm b, c, d khoản 2 Điều 30)

13/02/2008

  39

97/2008/NĐ-CP

28/8/2008

Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (khoản 1 Điều 19)

27/09/2008

  40

71/2007/NĐ-CP

03/05/2007

Nghị định 71/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin (Điểm d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 15, khoản 4 Điều 17, Điều 29)

08/06/2007

  41

28/2008/NĐ-CP

14/03/2008

Nghị định 28/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Điều 1, khoản 9 Điều 2)

06/04/2008

  42

108/2006/NĐ-CP

22/9/2006

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (điểm đ khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 3 Điều 32), mục số 47 Phụ lục 1)

25/10/2006

  43

185/2007/NĐ-CP

25/12/2007

Nghị định của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

15/01/2008

  44

61/2002/NĐ-CP

11/6/2002

Nghị định về chế độ nhuận bút

26/06/2002

  45

01/2008/NĐ-CP

03/01/2008

Nghị định Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26/01/2008

  46

88/2010/NĐ-CP

16/08/2010

Nghị định 88/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

01/10/2010

  47

43/2010/NĐ-CP

15/04/2010

Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

01/06/2010

  48

97/2010/NĐ-CP

21/09/2010

Nghị định 97/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

09/11/2010

  49

154/2005/NĐ-CP

15/12/2005

Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

01/01/2006

THÔNG TƯ

Thông tư trước khi Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực

  50

04/2003/TTLT-BVHTT-BXD

24/01/2003

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc còn hiệu lực đối với đơn đăng ký QTG, QLQ nộp trước ngày 1.7.2006 – thời điểm có hiệu lực của Luật SHTT 2005.

08/02/2003

  51

21/2003/TTLT-BVHTT-BTC

01/7/2003

Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ

13/10/2003

Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ

  52

01/2007/TT-BKHCN

14/02/2007

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

09/05/2007

  53

01/2008/TT-BKHCN

25/02/2008

Thông tư hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi bằng Thông tư 04/2009/TT-BKHCN

23/03/2008

  54

04/2009/TT-BKHCN

27/3/2009

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

11/05/2009

Liên quan Sở hữu trí tuệ

  55

58/2003/TTLT-BVHTT-BTC

17/10/2003

Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

17/11/2003

  56

129/2004/TTLT/BTC-BKHCN

29/12/2004

Thông tư liên tịch  hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

08/01/2005

  57

08/2006/TT-BKHCN

4/4/2006

Thông tư hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

30/04/2006

  58

01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

29/02/2008

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

02/04/2008

  59

02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP

3/4/2008

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân

22/5/2008

  60

10/2008/TT-BTTTT

24/12/2008

Thông tư quy định giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam

05/02/2009

  61

22/2009/TT-BTC

4/2/2009

Thông tư quy định mức thu,chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí sở hữu công nghiệp

21/03/2009

  62

16/2009/TTLT-BTTTT-BCA

12/5/2009

Thông tư liên tịch về phối hợp phòng,chống in lậu

26/06/2009

  63

84/2008/TT-BTC

30/09/2008

Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (điểm 32.2.2)

22/11/2008

 
  64

41/2009/TT-BNNPTNT

09/07/2009

Thông tư 41/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

23/08/2009

  65

29/2009/TT-BTC

10/02/2009

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

27/03/2009

  66

102/2006/TTLT-BTC-BKHCN

31/10/2006

Thông tư liên tịch 102/2006/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

01/12/2006

  67

33/2009/TT-PTNT

10/6/2009

Thông tư số 33/2009/TT-BNNPTNT ngày về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

16/03/2008

  68

05/2010/TT-BYT

01/03/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/3/2010 hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc.

15/04/2010

QUYẾT ĐỊNH

  69

11/2008/QĐ-BTC

19/02/2008

Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng

16/3/2008

  70

482/QĐ-BTC

21/03/2008

Quyết định số 482/QĐ-BTC ngày 21/3/2008 đính chính lại Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008

21/03/2008

  71

10/2000/QĐ-BVHTT

15/05/2000

Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000

30/05/2000

  72

56/2007/QĐ-BNN

12/6/2007

Quyết định số 56/2007/QĐ-BNN  ngày về việc bổ sung 12 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS.

18/07/2007

  73

98/2008/QĐ-BNN

09/10/2008

Quyết định số 98/2008/QĐ-BNN ngày về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS.

09/11/2008

  74

103/2007/QĐ- BNN

24/12/2007

Quyết định số 103/2007/QĐ-BNN về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS. 16/01/2008

  75

1213/QĐ-BNN-KHCN

08/4/2002

Quyết định số 1213/QĐ-BNN ngày về việc ban hành danh mục loài cây trồng được bảo hộ

  76

68/2004/QĐ-BNN

24/11/2004

Quyết định số 68/2004/QĐ-BNN ngày về việc bổ sung 10 loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

21/12/2004

  77

3957/QĐ-BNN

13/12/2007

Quyết định số 3957/QĐ-BNN về việc sử dụng Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và ổn định các loài cây trồng.

  78

55/1999/QĐ-BVHTT

5/8/1999

Ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu

20/08/1999

  79

05/2000/QĐ-BVHTT

29/3/2000

Ban hành quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)

13/04/2000

  80

18/2002/QĐ-BVHTT

29/7/2002

Về quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

29/07/2002

  81

63/2006/QĐ-BVHTT

2/8/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm

23/08/2006

  82

17/2004/QĐ-BVHTT

5/5/2004

Ban hành Quy chế sao chép tác phẩm tạo hình

27/05/2004

CHỈ THỊ

  83

04/2007/CT-TTg

22/02/2007

Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính

22/02/2007

  84

36/2008/CT-TTg

31/12/2008

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

31/12/2008