Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Phụ lục 29

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012

của Bộ Công Thương)

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:        /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày…… tháng……. năm…………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

 

Kính gửi: Sở Công Thương ………………….(1)

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………….;

Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ………… mã số doanh nghiệp:………… do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ……………………………..;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ………………………;

+ Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Đề nghị Sở Công Thương ………………….(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể:

  1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:
  2. a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ………………………………..(2)…. của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

……………………………………………………………..(3)

Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ………………………………..(2)…. của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

……………………………………………………………..(3)

  1. b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ………………….(1)
  2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

…………………………………………………………………………………………(4)

 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

 

Chú thích:

  (1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định xin phép để kinh doanh.

  (2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..;

  (3): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối rượu.

  (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 

tải về Mẫu đơn xin kinh doanh phân phối rượu

 

PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

—————————————————————————-

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

>> Xin giấy phép phân phối rượu

>> Xin giấy phép kinh doanh phân phối rượu

>> Xin giấy phép bán lẻ rượu

>> Xin giấy phép bán buôn rượu


Warning: A non-numeric value encountered in /home/dangkylo/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352