Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế
Mẫu tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế

Phụ lục D
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO
(Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007
của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Phụ lục D – Mẫu số: 01-HĐCN

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp*

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

(1)                                                        CHỦ ĐƠN    

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu chuyển nhượng quyền)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                 Fax:                                         E-mail:

— là bên chuyển nhượng

— là bên nhận chuyển nhượng

(2)                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN—
Là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn—
Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
— Là người khác được uỷ quyền của chủ đơnTên đầy đủ: 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

(3)                         ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Bằng độc quyền sáng chế—
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích—
Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
—Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Số văn bằng bảo hộ:
(4)                                       BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG                                                                                                           Tên đầy đủ:Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


(5)                                                         PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
— Lệ phí nộp đơn    
— Phí thẩm định đơn đăng ký hợp đồng    
— Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết (trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu)    
— Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng    
— Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng    
— Lệ phí công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng  
 
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 
(6)
                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

              

— Tờ khai, gồm …….trang

— Hợp đồng chuyển nhượng, bằng tiếng…….gồm…….trang

—  Bản gốc                 — Bản sao

— Bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt,  gồm       trang

— Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung),  gồm…….trang

— Bản gốc văn bằng bảo hộ

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng……

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

              — bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………..)

— Chứng từ phí, lệ phí

— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

—

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)


—

 

—

—

—

—

—

—

—

— 

 

(7)                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                               Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                      Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệpMẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp